ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และซ่อมแซมถนน คสล. ที่ชำรุด พร้อมงานเสริมปากบ่อพัก บริเวณสามแยกบ้านนางสำลี ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง