ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Smart Vote

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง