คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
 
*มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 
*มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง
 
*มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันเลือกตั้ง
 
*คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
 
ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิ
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 
เวลา 8.00 - 17.00 น. 
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง