คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ ขอให้ทุกท่านตรวจสอบคุณสมบัติของตนว่าเป็นไปตามข้อกำหนดนี้หรือไม่

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ
ขอให้ทุกท่านตรวจสอบคุณสมบัติของตนว่าเป็นไปตามข้อกำหนดนี้หรือไม่
*****โดยโครงการเราชนะ มีการกำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ว่าต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รัับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง โดยหน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง