เทศบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 6 results.
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
เทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
เทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2542
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนยายหอม เรื่อง การกำหนดยานพาหนะ ที่มีน้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา บนทางหลวงท้องถิ่น หรือถนนสาธารณะ พ.ศ. 2558