คณะผู้บริหาร

รองนายกเทศมนตรี

พล.ต.ต.ดร.เจริญ ศรีศศลักษณ์ (เบอร์ติดต่อ 081-8406676)


ประไพ ปัญญาวานิชกุล (เบอร์ติดต่อ 086-1604543)