สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายปกครอง (รักษาราชการแทน)

จารี ดีทองคำ