สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

จารี ดีทองคำ