สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

ปิยธิดา กล่อมจิตต์


ว่าง