สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วรนาถ แป้นอินทร์