สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายแผนงานฯและฝ่ายป้องกันฯ)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ว่าง