สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายแผนงานฯและฝ่ายป้องกันฯ)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

จารี ดีทองคำ