คณะผู้บริหาร

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ไชยงฆ์ พูลบัว