สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายแผนงานฯและฝ่ายป้องกันฯ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

ชัยสิทธิ์ นิลแสง