สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ณธมณกร ปานลบ