สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ

บุปผา แดงเครือ