สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

ครู

จุฑาทิพย์ กรณ์ณัฐวัศ


ธนพร อินทนชิตจุ้ย


ลักขณา นวลจันทร์