กองช่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อุษา รอดพลอย