กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (รักษาราชการแทน)

ทิพย์สิตา แก้วหนองเสม็ด