กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ

นรพล เหลียววัฒนกิจ