สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายแผนงานฯและฝ่ายป้องกันฯ)

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายสุพจน์ ขำฟัก