สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายแผนงานฯและฝ่ายป้องกันฯ)

พนักงานดับเพลิง

สกาวเดือน วิทยาเกียรติเลิศ


พรชัย ขาวชม


ผจญ อ่ำโต


พงษ์ศักดิ์ อ่อนพันธ์