สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายแผนงานฯและฝ่ายป้องกันฯ)

คนงาน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารารัตน์ จันทร์สังข์