สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

จันจิรา จันทร์ทูล


นลรัตน์ ปั๋งอ่ำ