กองคลัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สุชาติ อินทนชิตจุ้ย