กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

(ว่าง)