สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กันตา ถึกกวย