สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

ว่าง