สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

ศาศวัต นวลคล้ำ