สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ปณิชา ปิยะชัยวุฒิ