กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

สุพัตรา ใช้บางยาง