สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

มิ่งขวัญ อินทนชิตจุ้ย