สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายแผนงานฯและฝ่ายป้องกันฯ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

อัญชลี มณฑาทิพย์