สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายแผนงานฯและฝ่ายป้องกันฯ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ว่าง