สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันวิสาข์ จิดารักษ์