สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ว่าง