กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

อภิรดี บุญมีก่ำ