สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

-