สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

นิติกรปฏิบัติการ

พิมลพรรณ เปี่ยมคล้า