กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ศิริลักษณ์ ลำวิไล