การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลดอนยายหอม ครั้งที่ 2 /2565 เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 /2565

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนยายหอม จัดประชุมประชาคมระดับตำบลดอนยายหอม ครั้งที่ 2 / 2565 ประธานและกรรมการชุมชน (จำนวน 12 ชุมชน) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลดอนยายหอม
เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการจัดทำบริการสาธารณะและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนยายหอม โดยเป็นการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลดอนยายหอม ครั้งที่ 2 / 2565 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลตำบลดอนยายหอม เวลา 10.00 – 12.00 น.  โดยสรุปประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการภายหลังการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้

(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่ 1  การคัดเลือกผู้แทนประชาคม (คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนยายหอม ,คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนยายหอม)
ประเด็นที่ 2 การทบทวนโครงการพัฒนา/กิจกรรมสาธารณะ
1) ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จำนวน 5 โครงการ   
2) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ    จำนวน 26 โครงการ   
3) จัดให้มีพื้นที่สำหรับการให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1 โครงการ   
4) จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมพื้นที่
(โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน 1 โครงการ
5) ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 20 รายการ รวบรวมข้อมูลและนำไปจัดทำงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ
(2) แจ้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ประชาชนได้รับทราบ ภายใน 30 วัน หลังการดำเนินการ (รายงานการประชุมประชาคมระดับตำบลดอนยายหอม ครั้งที่ 2 / 2565)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง