ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๓๖ จำนวน ๑ รายการ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    2 มิถุนายน 2566

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    2 มิถุนายน 2566

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๖๘๑๙ นครปฐม จำนวน ๙ รายการ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    31 พฤษภาคม 2566

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๙-๑๘๑๐ นครปฐม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    31 พฤษภาคม 2566

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    31 พฤษภาคม 2566

ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    29 พฤษภาคม 2566

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    29 พฤษภาคม 2566

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    29 พฤษภาคม 2566

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา