ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างเหมาซ่อมแซมลูกข่ายระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติในเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม จำนวน ๔ รายการ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    11 มิถุนายน 2567

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    11 มิถุนายน 2567

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙-๖๓-๐๐๒๗ จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    6 มิถุนายน 2567

จ้างเหมาซ่อมแซมเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๑-๖๕-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    6 มิถุนายน 2567

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา