ข้อมูลเทศบาล

ประวัติความเป็นมา

     เทศบาลตำบลดอนยายหอม ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลตำบลดอนยายหอม เมื่อวันที่

๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ เทศบาลตำบลดอนยายหอมตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเถอ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร

ปัจจุบันเทศบาลตำบลดอนยายหอม ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม

 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

     “ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ดอนยายหอมน่าอยู่ ควบคู่เทคโนโลยีทันสมัย”

พันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น

     - สร้างเส้นทางการคมนาคมและขนส่ง

     - จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคที่ทั่วถึงและเพียงพอ

     - ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน

     - จัดสนับสนุนทางด้านการพัฒนาชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

     - จัดส่งเสริมสนันสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ

     - ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ-นอกระบบ และพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย

     - ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรค

     - จัดให้มีการคุ้มครองดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     - การจัดการทางด้านมลพิษต่างๆ เช่น กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

     - สนับสนุนส่งเสริมทางด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

     - การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว

     - ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงและเพียงพอ

     - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

     - ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ

     - มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย

     - มีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม

     - สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ

     - เป็นผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น

     - ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอนยายหอม

​    -ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    -ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    -ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

    -ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

    -ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

    -ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

 

 

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

     ที่ตั้งและอาณาเขต

     ที่ตั้ง เทศบาลตำบลดอนยายหอม ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลตำบลดอนยายหอม เมื่อวันที่

๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ เทศบาลตำบลดอนยายหอมตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเถอ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร

ปัจจุบันเทศบาลตำบลดอนยายหอม ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม

     อาณาเขต เทศบาลตำบลดอนยายหอม มีพื้นที่ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด ๔.๖๔๐

ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๓ หมู่บ้าน ดังนี้

     ตำบลดอนยายหอม    หมู่ที่ ๑ บางส่วน

                                  หมู่ที่ ๒

                                  หมู่ที่ ๓ บางส่วน

     ประชากร

     มีประชากรทั้งสิ้น ๖,๔๗๘ คน แยกเป็นชาย ๓,๑๒๙ คน หญิง ๓,๓๔๙ คน

     ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ ๑,๕๔๐ คน/ตารางกิโลเมตร

     จำนวนครัวเรือน ๒,๒๓๐ ครัวเรือน

     ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔

     ลักษณะทางกายภาพ ภูมิประเทศของเทศบาลตำบลดอนยายหอม มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม

มีคลองธรรมชาติผ่านใจกลางพื้นที่ เหมาะแก่การเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์

     ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิอากาศของทางเทศบาลตำบลดอนยายหอม มีลักษณะคล้ายคลึงกับ

จังหวัดอื่นในภาคกลาง คือ

     ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่  มีนาคม – เมษายน  

     ฤดูฝน       เริ่มตั้งแต่  พฤษภาคม – กันยายน   

     ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่  ตุลาคม – กุมภาพันธ์

     ลักษณะทางธรณีวิทยา เป็นดินที่ลุ่มเช่นดินทั่วไปในบริเวณจังหวัดใกล้เคียง ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง เป็นดินสีดำคล้ายดินเลน และดินเหนียวมีความชุ่มน้ำสูง

     เขตการปกครองการบริหารและบริการ

     - ด้านทิศเหนือ          มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่ ๓ ตำบลดอนยายหอม

     - ด้านทิศตะวันออก    มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่ ๑,๒,๓ ตำบลดอนยายหอม

     - ด้านทิศใต้              มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่ ๑ ตำบลดอนยายหอม        

     - ด้านทิศตะวันตก      มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่ ๑,๒,๓ ตำบลดอนยายหอม

การเมืองการปกครอง

     โครงสร้างและอัตรากำลังภายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     การบริหาร มีสภาเทศบาลซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหาร คือ คณะผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย

นายกเทศมนตรี จำนวน ๑ คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน ๒ คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

จำนวน ๑ คน เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน ๑ คน และฝ่ายนิติบัญญัติ คือ สมาชิกสภาเทศบาล

โดยมีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๑๒ คน สำหรับการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบล

ดอนยายหอม แบ่งเป็น ๔ ส่วน ดังนี้

     - สำนักปลัดเทศบาล

     - กองคลัง

     - กองช่าง

     - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพ

     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ผลผลิตรายได้ของชุมชนขึ้นอยู่กับผลผลิต

ทางด้านการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยคิดเป็นร้อยละของประชากร ดังนี้

     การเกษตรกรรม/ปศุสัตว์     ร้อยละ ๗๐

     การอุตสาหกรรม        ร้อยละ ๕

     การพานิชยกรรม        ร้อยละ ๕

     รับจ้างทั่วไป             ร้อยละ ๒๐

     การเพาะปลูก

     พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม ส่วนมากจะเป็นจำพวกสวนผลไม้ต่างๆ ซึ่งออกตามฤดูกาล

เช่น ฝรั่ง พุทรา มะม่วง แต่ก็มีเป็นจำนวนน้อยและมีบางพื้นที่ที่ทำนากันอยู่

     การเลี้ยงสัตว์

     สัตว์เลี้ยงที่มากที่สุดในเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอมก็คือ ปลาน้ำจืด,สุกร,เป็ด,ไก่,กุ้ง

ซึ่งส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่บ้านเกษตรกร

     แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

     แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม ส่วนใหญ่ใช้น้ำฝนและน้ำในลำคลอง

ในเขตเทศบาลเป็นส่วนใหญ่

     การอุตสาหกรรม

     การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรม

ขนาดเล็กและอุตสาหกรรมครัวเรือน เช่น การทำผลไม้ดอง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเขตเทศบาล

ตำบลดอนยายหอม ได้แก่ โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง โรงงานผลิตเซรามิคและ

โรงงานหลอดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น

     การท่องเที่ยว

     สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม ได้แก่ วัดดอนยายหอม ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยว

จิตใจของชาวดอนยายหอมและเขตใกล้เคียง รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาที่มาเยี่ยมเยือน นอกจากนี้ที่วัดยังมี

รูปปั้นของหลวงพ่อเงินในอดีตที่ทำจากหุ่นขี้ผึ้งอยู่ที่ตึกหลวงพ่อเงิน และที่ศาลาธรรมโสฬสจะเป็นที่

เก็บศพของหลวงพ่อเงิน และตึกสำหรับเก็บศพหลวงพ่อแช่ม รวมถึงรูปปั้นของคุณยายหอม ซึ่งเป็นที่

เคารพสักการบูชาของชาวตำบลดอนยายหอมและผู้อยู่ใกล้เคียง

ด้านสังคม

     ชุมชนจำนวน ๑๒ ชุมชน คือ

     ๑.ชุมชนพอเงินพัฒนา

     ๒.ชุมชนหมู่สันคู

     ๓.ชุมชนกลางบ้านหมู่ ๑

     ๔.ชุมชนกลางบ้านหมู่ ๒

     ๕.ชุมชน ๗๘๙

     ๖.ชุมชนกลางบ้านร่วมใจพัฒนา

     ๗.ชุมชนชายคลองพัฒนา

     ๘.ชุมชนคลองน้ำใส

     ๙.ชุมชนโคกทรัพย์เจริญ

     ๑๐.ชุมชนทุ่งแผ่นดินทอง

     ๑๑.ชุมชนโพธิ์ทอง

     ๑๒.ชุมชนข้างวัดพัฒนา

     มีคณะกรรมการชุมชนทั้ง ๑๒ ชุมชน ชุมชนละ ๑๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘๐ คน

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษา

     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนยายหอม

     - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒

ศาสนา

     ๑) ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙ ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

         จำนวน ๑ วัด

     ๒) ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ – ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

         มัสยิดจำนวน – แห่ง

     ๓) ผู้นับถือศาสนาคริสต์จำนวน  ร้อยละ ๑ ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

         โบสถ์คริสต์จำนวน -แห่ง

     ๔) ผู้นับถือศาสนา อื่น ๆ ร้อยละ – ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

วัฒนธรรม

     ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

     ก. ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน

         กิจกรรมสังเขป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระ

     ข. ประเพณีวันลอยกระทง

         กิจกรรม ลอยกระทง

     ค. ประเพณีวันเข้าพรรษา

         กิจกรรม จัดขบวนแห่เทียนพรรษา  เพื่อไปถวายวัดดอนยายหอม

กิจกรรมที่จัดเป็นประจำในรอบปี

     ก. จัดงานวันเด็กทุกวันเสาร์แรกของปี

     ข. จัดงานพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม

     ค. จัดงานพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม

     ง. จัดงานวันเทศบาล เป็นประจำทุกปี

     จ. จัดงานในวาระและโอกาสต่าง ๆ ที่รัฐบาล หรือจังหวัด อำเภอ สั่งให้ดำเนินการ

กีฬา

     ๑) สนามกีฬาเอนกประสงค์จำนวน  -  แห่ง

     ๒) สนามฟุตบอลจำนวน  ๒  แห่ง

     ๓) สนามบาสเกตบอลจำนวน  ๓  แห่ง

     ๔) สนามตะกร้อจำนวน  ๑  แห่ง

     ๕) สระว่ายน้ำจำนวน  ๑  แห่ง

     ๖) ห้องสมุดประชาชนจำนวน  -  แห่ง

     ๗) สวนสาธารณะจำนวน  ๑  แห่ง

     ๘) สนามเด็กเล่นจำนวน  ๑  แห่ง

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การบริการพื้นที่

     เทศบาลตำบลดอนยายหอม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่ให้บริการประชาชน

ในด้านความสะดวกต่อการสัญจรภายใต้พื้นที่เขตติดต่อต่างๆ การให้ความสะดวกและปลอดภัย

ในแสงสว่างยามค่ำคืนในที่สาธารณะทั่วไป ทั้งยังรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก

แหล่งกำเนิดมลพิษต่างๆ เช่น โครงการวางท่อระบายน้ำในจุดสำคัญ การตรวจสอบ การวางแผนงาน

โครงสร้างพื้นฐาน จึงเป็นอีกความจำเป็นหนึ่งที่ผูกพันอยู่กับปัญญา โดยรวมของชุมชนเทศบาลตำบล

ดอนยายหอมจึงจำแนกโครงสร้างพื้นฐานหลักดังต่อไปนี้

     การคมนาคม

     ถนนการขนส่งระหว่างชุมชนกับพื้นที่ภายนอก การคมนาคมของเทศบาลตำบลดอนยายหอม

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เน้นการคมนาคมทางบกโดยมีถนนหลวงสายพระประโทน – บ้านแพ้ว

เป็นถนนหลักในการขนส่งสินค้า และมีถนนภายในเขตเทศบาลอีกจำนวน ๑๐ สาย ซึ่งได้แก่

ถนนเทศบาล ๑ ถึง ถนนเทศบาล ๑๐ ส่วนใหญ่จะเป็นถนน ค.ส.ล. และยังมีบางพื้นที่ยังเป็นถนนลูกรัง

และยังมีเส้นทางคมนาคมอื่นอีก ได้แก่

     ก. การคมนาคมทางรถไฟ เทศบาลตำบลดอนยายหอมอยู่ห่างจากสถานีรถไฟนครปฐมด้าน

ทิศตะวันออกประมาณ ๑๒ กิโลเมตร โดยรถไฟทุกขบวนที่เดินทางผ่านสถานีรถไฟนครปฐมจะมุ่งหน้า

ลงสู้ภาคใต้

     ข. การคมนาคมทางรถยนต์ เทศบาลตำบลดอนยายหอมอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๗๐

กิโลเมตร ซึ่งมีถนนสายหลักได้แก่ ถนนสายเพชรเกษม ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดิน เป็นเส้นทางคมนาคม

ที่เชื่อมติดต่อ ระหว่างจังหวัดนครปฐมกับจังหวัดใกล้เคียง เช่น ราชบุรี เพชรบุรี โดยมีถนนสายพระประโทน –

บ้านแพ้ว เชื่อมด้วยกันกับบริเวณหน้าวัดพระประโทนเจดีย์ สำหรับการบริการรถโดยสารและยานพาหนะ

ต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองมีบริการโดยสารประจำทางสายนครปฐม – บ้านแพ้ว ซึ่งรับโดยสารตั้งแต่ท่ารถ

นครปฐม – บ้านแพ้ว นอกจากนี้ยังมีสาย นครปฐม  ตลาดจินดา และนครปฐม  ลำเอียก ซึ่งรถโดยสาร

ประจำทาง ทั้ง ๓ สาย นี้ใช้ถนนสายพระประโทน – บ้านแพ้วเป็นสายหลัก

     การไฟฟ้า

     การให้บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม อยู่ในความรับผิดชอบของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งในเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอมมีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ ๙๕%

ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๒,๑๑๔ ครัวเรือน โดยมีไฟฟ้าสาธารณะจำนวน ๑๐๐ จุด

     การประปา

     เทศบาลตำบลดอนยายหอมได้รับการบริการประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสามพราน

ซึ่งในเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม มีจำนวนครัวเรือนใช้น้ำประปา ทุกครัวเรือน

     สาธารณสุข

     ๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนยายหอม  จำนวน  ๑  แห่ง

     พนักงานอนามัย  จำนวน  ๗  คน  แม่บ้าน  ๑  คน  รวม  ๘  คน

     ๒) ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน  จำนวน  ๑  แห่ง

     เจ้าหน้าที่  จำนวน  ๗  คน  อสม.  จำนวน  ๘๐  คน

     การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     ๑) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (๑ ม.ค.๕๙ – ๑ ต.ค.๕๙) ประมาณ – ครั้ง

     ๒) ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากสาเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีผ่านมา คิดเป็น ผู้เสียชีวิต – คน

บาดเจ็บ – คน ทรัพย์สินมูลค่า – บาท

     ๓) รถยนต์ดับเพลิง จำนวน ๒ คัน                          รถบรรทุกน้ำ ๒ คัน

     - คันที่ ๑ จุน้ำได้ ๓,๐๐๐ ลบ.ม.                           -คันที่ ๑ จุน้ำได้ ๖,๐๐๐ ลบ.ม.

     - คันที่ ๒ จุน้ำได้ ๓,๐๐๐ ลบ.ม.                           -คันที่ ๒ จุน้ำได้ ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม.

     ๔) เครื่องดับเพลิงพิเศษ –

     ๕) หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ๑ คน เจ้าหน้าที่ป้องกัน ๑ คน

     พนักงานดับเพลิงจำนวน ๕ คน รวม ๗ คน

ทรัพยากรธรรมชาติ

   ๑) ทรัพยากรดิน ลักษณะดิน ลักษณะการใช้ที่ดินของเทศบาลตำบลดอนยายหอม

      จากจำนวน ๔.๖๔๐ ตารางกิโลเมตร ประมาณ ๒,๙๐๐ ไร่ จำแนกการใช้พื้นที่ได้ดังนี้

     - พื้นที่อยู่อาศัย  จำนวน  ๒๘๐  ไร่

     - พื้นที่พาณิชยกรรม  จำนวน  ๑๐๐  ไร่

     - พื้นที่อุตสาหกรรม  จำนวน  ๑๐๐  ไร่

     - พื้นที่การเกษตรกรรม/ปศุสัตว์  จำนวน  ๑,๕๐๐  ไร่

     - พื้นที่ตั้งหน่วยงานรัฐ  จำนวน  ๑๐  ไร่

     - พื้นที่สถานศึกษา  จำนวน  ๕๐  ไร่

     - พื้นที่ศาสนา  จำนวน  ๑๐  ไร่

     - พื้นที่สวนสาธารณะ  จำนวน  ๒๐  ไร่

     - พื้นที่ว่างเปล่า  จำนวน  ๘๓๐  ไร่

     ๒) ทรัพยากรน้ำ

     - น้ำผิวดิน

     - เนื่องจากสภาพพื้นดินโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม

     - จากการสำรวจพบแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรในเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม ส่วนใหญ่ใช้น้ำฝน

และจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นสำคัญ โดยแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ คลองดอนยายหอม คลองควาย

เป็นต้น

     - ส่วนแหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติ เพื่อใช้อุปโภคส่วนใหญ่เป็นน้ำฝน และน้ำจากลำคลอง

ใช้ในการเกษตร มีบางครัวเรือนที่บริโภคน้ำจากบ่อน้ำตื้นที่มีอยู่ในบริเวณครัวเรือนของตนอีกด้วย

     - แหล่งน้ำใต้ดิน

     - มีประชาชนส่วนน้อยใช้น้ำบาดาล เป็นแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน

     ๓) สิ่งแวดล้อม เป็นที่ตระหนักกันดีในปัจจุบันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ตามมาพร้อมกับ

ความเจริญเติบโตของเมือง และเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยและ

น้ำเสีย

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลตำบลดอนยายหอม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ที่ 999 หมู่ 1 ต.ดอนยายหอม
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม มีเนื้อที่ทั้งหมด 4.640 ตารางกิโลเมตร


ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม มีสถานบริการสาธารณสุขเพียง 1 แห่ง
คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนยายหอม (สถานีอนามัยตำบลดอนยายหอม)
ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรองรับการรักษาความเจ็บป่วยหรือความต้องการของประชาชนที่มีอยู่

จากการประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พศ.2552-2554)  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2551
ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  มีประชาชนได้เสนอความต้องการในด้าน
การรักษาพยาบาลเพราะประชาชนส่วนมากในชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม
ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง บางคน
ต้องเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐมตั้งแต่เวลาเช้า เพื่อไปจองคิวการตรวจ
รักษา การเดินทางลำบาก ลูกหลานต้องไปทำงานคอยพบแพทย์นาน ใช้เวลานานในการรักษา

 

   

ด้วยเหตุนี้  เทศบาลตำบลดอนยายหอม จึงได้จัดทำโครงการ "คลินิกอบอุ่น ใกล้บ้านใกล้ใจ"
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลดอนยายหอมขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
     1.เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะ ในรูปแบบโรงพยาบาลของรัฐกับเครือข่ายที่อยู่
ใกล้บ้านของผู้ป่วย
     2.ประชาชนในตำบลดอนยายหอมและบริเวณใกล้เคียง ได้รับการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ
โดยแพทย์แผนปัจจุบัน ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
     3.ประชาชนได้รับความปลอดภัย และมีความสะดวกในการเดินทางมารับการรักษาพยาบาล
     4.ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และ เวลาในการเดินทาง
     5.ช่วยแบ่งเบาภาระงานของโรงพยาบาลนครปฐม ทำให้โรงพยาบาลของรัฐสามารถรักษา
ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนได้มากขึ้น

 

คลินิกอบอุ่น ใกล้บ้านใกล้ใจ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2551 โดยนายชนินทร์ บัวประเสริฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด ให้บริการกับประชาชนตำบลดอนยายหอมและ
บริเวณใกล้เคียง มีขอบเขตการบริการดังนี้
1.บริการรักษาขั้นปฐมภูมิ (Primary Care)
- แผนกผู้ป่วยนอก บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง
2.บริการทันตกรรมเบื้องต้น ให้บริการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน การบำบัดความเจ็บปวดในช่องปาก
สำหรับทุกเพศทุกวัย ผู้ป่วยเรื้อรัง และส่งเสริมทันตสาธารณสุขให้แก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล
ตำบลดอนยายหอม ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนยายหอม โรงเรียนวัดดอนยายหอม
(หลวงพ่อเงินอุปถัมป์) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 (หลวงพ่อเงินอนุสรณ์)
3.บริการนวดแผนไทย เป็นบริการแพทย์ทางเลือก สำหรับประชาชนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและกล้ามเนื้อ
บรรเทาอาการเจ็บปวด เมื่อยล้า ให้รู้สึกผ่อนคลายด้วยบริการนวดประคบสมุนไพรจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
มีบริการรมยา โดยการนำภูมิปัญญาสมุนไพรยาขมหมอเธียร มาใส่หม้อต้มในน้ำจนเดือด เมื่อน้ำเดือดให้
ปิดฝาหม้อเพียงเล็กน้อย เพื่อให้ไอระเหยออกมา  ใช้สำหรับแก้ไข้ทับฤดู ลดอาการปวดประจำเดือน
4.การป้องการและควบคุมโรคติดต่อ เช่น การคัดกรองโรคมือเท้าปากเชิงรุกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลดอนยายหอม โรคไข้เลือกออก และโรคติดต่ออื่น ๆ ในเขตชุมชน บริการพ่นหมอกควัน ใส่ทรายอะเบท
ร่วมกับ อสม. ชุมชน
5.งานสร้างเสริมสุขภาพ ให้บริการตรวจคัดกรอกโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เพื่อค้นหาโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงเบื้องต้นในชุมชน บริการตรวจสุขภาพประจำปี และคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
เรื้อรัง
6.งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ
 

 

 


ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลดอนยายหอม

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 -16.30 น.
หยุดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

  

ศูนย์กายภาพบำบัด เทศบาลตำบลดอนยายหอม

เปิดให้บริการ วันจันทร์ , วันพุธ - วันศุกร์ 

เวลา 08.30 - 16.30 น.  หยุดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เบอร์โทรศัพท์ 034-310238

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ เทศบาลตำบลดอนยายหอม

 

 

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
999 หมู่ 1 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000

โทร.034-388230