การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีพ.ศ. 2565

 ประเภท : ข่าวภาษี

เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2565 

ทางเทศบาลตำบลดอนยายหอม ไดมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ไปยังผู้เสียภาษีแล้วนั้น 

ขอให้ท่านชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนยายหอม ภายในเดือน เมษายน 2565 

หากไม่ชำระภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา 68 มาตรา 69 และมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

อนึ่งหากท่านได้รับการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้าน ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาทบทวนตามแบบ ภ.ด.ส.10 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินและหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นชอบกับคำร้องคัดค้านนี้ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีโดยยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และกรณีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย ทั้งนี้ตามมาตรา 73 และมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง