การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
โดยมีนายปรีชา บุญมีก่ำ นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม พร้อมคณะผู้บริหาร อดีตนายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม นายวิทยา ศุภศิริโภคา
ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หน.สำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม นายสุพจน์ ทวนประเสริฐพร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดอนยายหอม เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและวางแนวทางในการปฏิบัติงานในกิจกรรมระหว่างวันที่12-15 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลดอนยายหอม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง