เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าใช้งานระบบงานสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าใช้งานระบบงานสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler) เพื่อประเมินตนเองตามสถานประกอบการกิจการอาหารในระบบ และการลงทะเบียนอบรม "การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร" ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 หากฝ่าฝืน มีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ 
เทศบาลตำบลดอนยายหอม จึงขอประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าใช้งานระบบงานสุขาภิบาลอาหาร Fooghandler ขอให้สถานประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ลงสมัครเข้าใช้งานผ่านเว็บไซด์ https://foodhandler.anamai.moph.go.th 
และขอให้ประเมินตนเองตามประเภทสถานประกอบกิจการอาหารในระบบได้ตลอดเวลา

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง