ประกาศคณะอนุกรรมการฯ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/66 (งวดที่ 6)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะอนุกรรมการฯ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/66 (งวดที่ 6) 
รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง