สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 5 บทความ 7.9.66

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 5 บทความ 
1.ขยายเขตไฟฟ้าได้ด้วยเหรอ
2.ขอถามได้ไหม
3.ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน
4.มีเหตุผลไหม
5.ก็ไม่ได้ครอบครอง 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง