ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลดอนยายหอม รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง