โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ 2567

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 มกราคม 2567
งานพัฒนาชุมชน จัดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายปรีชา บุญมีก่ำ นายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนางเกณิกา พาสนาวุฒิโชติ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร,รองประธานสภา,สมาชิกสภา,รองปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ,จนท.นักพัฒนาชุมชน,พนักงานที่เกี่ยวข้อง,คณะกรรมการชุมชนทั้ง12ชุมชน และคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลฯ เข้าร่วมอบรมสัมมนา

ทั้งนี้ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถ อิ่มดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 เดินทางสัมมนาดูงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี,เทศบาลเมืองจันทบุรี,เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เต่าและศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง