ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 ประเภท : ข่าวภาษี

ด้วยเทศบาลตำบลดอนยายหอม ได้ดำเนินการทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยได้จ้างบริษัท โปรแอคทีฟ อินเทล จำกัด เป็นผู้ออกสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี และรองรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

เทศบาลตำบลดอนยายหอม จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับพนักงานสำรวจชั่วคราวของบริษัท โปรแอคทีฟ จำกัด 

ทังนี้ได้แนบไฟล์หนังสือมาด้วยนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง